• LeoPard
  • LeoPard
  • LeoPard

Leo-HRM - Nhân Sự - Đào Tạo

Phần mềm Quản lý nhân sự và đào tạo (Leo-HRM) giúp cơ sở thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự (Quản trị nguồn nhân lực) như: Hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, quản lý hồ sơ, quản lý hợp đồng lao động, quản lý đào tạo, đánh giá, chấm công, quản lý thời gian, lương, bảo hiểm, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết nghỉ việc, quản lý tài sản, quản lý công tác phí,..

Website: | Liên hệ: 0896.616.804 | Hỗ trợ 24/24